“Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”

Aizkraukles novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/002 “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībās”. Ir izveidota darba grupa, kuru pārstāv ANIIC direktore Zane Romanova, Aizkraukles novada jaunatnes lietu speciāliste Līgai Kriškijāne, ANIIC jaunatnes darbiniece Liliāna Kareva, Jaunjelgavas JIC vadītāja Agneses Mamedova, Plaviņu JIC "Ideja" vadītāja Daiga Rūtiņa, jaunatnes darbiniece Skrīveros Diāna Smolkova, Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa un Sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Kļaviņa. Projekta mērķis ir attīstīt digitālā darba ar jaunatni sistēmu pašvaldībās, balstoties pašvaldības darba ar jaunatni situācijas un vajadzību analīzē un izvirzot konkrētas prioritātes digitālajam darbam ar jaunatni pašvaldībā un stiprināt darba ar jaunatni veicēju digitālā darba ar jaunatni kapacitāti pakalpojumu veidošanā, attīstīšanā, izvērtēšanā un pilnveidē, nodrošinot pašvaldības jauniešu līdzdalības veicināšanu, jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšanu. Aizkraukles novada dome ir lēmusi par dalību šajā projektā, kur provizoriskais pieejamais finanšu atbalsts būtu 42726.86 EUR.Darba grupa, izmantojot metodoloģisko un mentoringa atbalstu, strādā pie pašvaldības individuālā plāna digitālajam darbam ar jaunatni izstrādes. Tuvākajā laikā tiks noslēgts sadarbības līgums starp pašvaldību un IZM, savukārt gada beigās, atbilstoši pašvaldību individuālajam plānam, kas paredzēs īstenojamās aktivitātes, tiks slēgta vienošanās pie sadarbības līguma par finansējuma piešķiršanu. No 11. Līdz 13. jūnijam tika rīkotas  mācības darba ar jaunatni veicējiem, konkrēti darba grupai, lai veidotu vienotu izpratni par projekta jēgpilnu īstenošanu, realizējot atbilstošas aktivitātes novadā.


https://vimeo.com/958346012?share=copy