Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs aicina darbā:

Jaunatnes darbinieks

Darba pienākumi

Organizēt darbu ar jauniešiem Aizkrauklē.

Prasības pretendentam

 • Augstākā izglītības, vēlams sociālajā darbā, komunikācijā, pedagoģijā vai citā saistītā jomā; jaunatnes lietu speciālista apmācība, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Profesionālā pieredze – darbā ar jaunatni, projektu izstrādāšanā un vadīšanā, komandas darba plānošanā, organizēšanā un vadīšanā.
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas prasme

 • Labas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, spēja pieņemt lēmumus; prasme plānot un organizēt savu darbu;  komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot komandā; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; prasme veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, jauniešiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.
 • Teicamas datorprasmes.
 • Obligātā veselības pārbaude.
 • Sadarbspējīgs vakcinācijas pret COVID-19 sertifikāts.

Piedāvājums

• 1 likme, atalgojums 950.00 eiro;

• uz nenoteiktu laiku;

• radošs, atsaucīgs kolektīvs;

• darba uzsākšanas brīdis – 2022.gada janvāris

Pieteikuma dokumenti un iesniegšana

Motivācijas vēstule, dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV) nosūtāms uz e-pastu: aiic@aizkraukle.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas – sazināsimies ar pretendentu!

Galvenie amata pienākumi:

 1. Ikdienas darbs ar jauniešiem Aizkraukles novada Interešu izglītības centra telpās un ārpus tām, nodrošinot drošu vidi un kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas Aizkraukles novada jauniešiem.  
 2. Nodrošināt jauniešu vecumam un interesēm atbilstošas neformālās izglītības aktivitātes, informatīvus un izglītojošus pasākumus, un projektus, veicinot jauniešu personības attīstību un sekmējot jauniešu pilsonisko audzināšanu.
 3. Veicināt jauniešu izpratni par jaunatnes politiku un līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos.  
 4. Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai (piemēram, dalība pašvaldības izsludinātos jauniešu iniciatīvu konkursos).  
 5. Veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējās saskarsmes un uzvedības kultūras veidošanos.  
 6. Savas kompetences ietvaros rakstīt un īstenot dažāda mēroga projektus un līdzdarboties pašvaldības un pārvaldes koordinētajos projektos.  
 7. Sadarboties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, institūcijām, organizācijām Aizkraukles novadā un ārpus tā, iesaistoties to organizētajos pasākumos, projektos un programmās.   
 8. Nodrošināt un veicināt jauniešu brīvprātīgā darba un vasaras nodarbinātības veikšanas iespējas konkrētajā apvienībā.  
 9. Sadarboties ar jaunatnes lietu speciālistu, nodrošinot informācijas apriti, viedokļu noskaidrošanu no jauniešiem, piemēram, dažādu aptauju laikā.  

Interešu izglītības programmā "Tehniskais dizains un modelēšana"

Darba pienākumi

Īstenot interešu izglītības programmu “Tehniskais dizains un modelēšana”, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam

• izglītība atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 6.,7. punktiem (https://likumi.lv/ta/id/301572-noteikumi-par-pedagogiem-nepieciesamo-izglitibu-un-profesionalo-kvalifikaciju-un-pedagogu-profesionalas-kompetences-pilnveides);

• profesionālā pilnveide, kas norāda uz tehniskās jaunrades jomas apguvi (pašmācības ceļā, kursi, apliecinājumi utt.);

• pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, radoša pieeja jauniešu talantu pilnveidei vai intereses radīšanai;

• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

• labas saskarsmes un sadarbības prasmes;

• obligātā veselības pārbaude un sadarbspējīgs vakcinācijas pret COVID-19 sertifikāts

Piedāvājums

• 7-10 stundas nedēļā (alga mēnesī bruto 194,00 – 277,00 eur);

• uz nenoteiktu laiku;

• darbs pēcpusdienās – 2 reizes nedēļā;

• radošs, atsaucīgs kolektīvs;

• darba uzsākšanas brīdis –2022.gada janvāris

Pieteikuma dokumenti un iesniegšana

Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV) nosūtāms uz e-pastu: aiic@aizkraukle.lv

Pēc pieteikuma saņemšanas – sazināsimies ar pretendentu!