Fizisku personu datu aizsardzības nosacījumi

Mūsu iestāde ievēro noteikumus par fizisku personu datu aizsardzību

No 25.05.2018. Eiropas savienībā uzsākta EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) piemērošana. Tā piemērojama vienādi visā Eiropas savienībā.

Definīcijas

PERSONAS DATI: Jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (piem., vārds, uzvārds, personas kods, jebkāda medicīniska rakstura informācija u.c.)

ĪPAŠO KATEGORIJU PERSONAS DATI: Personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi. Atsevišķi Vispārīgajā datu aizsardzības regulā izcelta datu kategorija, uz ko attiecās īpaši noteikumi.

APSTRĀDE: jebkura ar personas datiem veikta darbība, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar personas datiem nozarē:

Vispārīgā datu aizsardzības regula - http://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/ES_Regula_2016_679.pdf 

Fizisko personu datu apstrādes likums - https://likumi.lv/ta/id/300099-fizisko-personu-datu-apstrades-likums 

Aizkraukles novada pašvaldības privātuma politika – http://www.aizkraukle.lv/lv/pasvaldiba/par-iestadi/privatuma-politika/


Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Aizkraukles novada pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu rakstot e-pastu uz: datuaizsardzī[email protected]