Biedrība “Morfejus"


Biedrības dibinātāji ir draugi no skolas sola. Ideja par biedrības dibināšanu ir radusies vasaras sākumā, kad iepriekšējā biedrība, kurā mēs darbojāmies, pārstāja eksistēt, bet mēs gribējām, lai darbs ar jauniešiem neapstātos, – tāpēc mēs esam izveidojuši biedrību “Morfejus”. 

“Tā ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā”


https://morfejus.lv/?fbclid=IwAR29EC6eTZBZ878gWVBx1JOiwcxkpe8uRUkRBGnLNnLl1gGoIcky7M99_BU

https://www.facebook.com/morfejus                      

 https://www.instagram.com/biedriba.morfejus/                                              

Kokneses jauniešu biedrība


 (KJB) ir Kokneses novada jauniešu dibināta organizācija, kuras mērķi ir:
 1. veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
 2. iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī;
 3. veicināt jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Dibināta 2011.gada 30.novembrī. Dzīvojam Kokneses novada domes piešķirtā telpā, ko paši esam izveidojuši un turpinām veidot pēc pašu ieskatiem. Organizācija un tās valde veido sadarbību ar lielākām un pieredzes bagātākām organizācijām, lai gūtu pieredzi. KJB nebaidās paust savu viedokli un ir gatava aizstāvēt Kokneses novada jauniešus. Par KJB biedru var kļūt jebkurš jaunietis, kura interesēs ir veicināt jauniešiem labvēlīgas vides izveidi Kokneses novadā.

Dzīvot - nozīmē nepārtraukti virzīties uz priekšu.
/Džonsons S./


https://www.facebook.com/YouthSocietyOfKoknese/about/?ref=page_internal

https://www.instagram.com/kjb_biedriba/

http://jauniesi.weebly.com/par-kjb.html


2002.gadā oficiāli tika nodibināta sabiedriskā organizācija “JES”. Organizācija sākotnēji darbojās Latvijas Jaunatnes padomē, piedalījās konferencēs u.c.

Biedrības  devīze: Mēs nekad nesakām “NĒ”, mēs vienmēr sakām “YES” ! Jo mēs esam “JES”.

Biedrības mērķi:

 • veidot jaunatnes politiku Aizkraukles novadā;
 • veicināt jauniešu neformālo izglītību, iesaistot jaunatni pašvaldības darbā un attīstot līderisma iemaņas;
 • izglītot par bērnu un jauniešu tiesībām;
 • veicināt sociāli atstumto jauniešu integrāciju;
 • popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā;
 • veicināt jauniešu personisko izaugsmi sociālajās, politiskajās, sporta un kultūras norises vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā;
 • organizēt pasākumus gan jauniešiem, gan bērniem un citām vecuma grupām.

Biedrības mērķu sasniegšanai īstenojam sekojošus uzdevumus:

 • veidojam seminārus jauniešiem par projektu rakstīšanu, aizstāvēšanu un ieviešanu;
 • organizējam kopīgus un izglītojošus pasākumus jaunatnei;
 • veicinām pieredzes apmaiņu ar citu pašvaldību un valstu jauniešiem;
 • nodrošinām iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;
 • nodrošinām iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
 • nodrošinām jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību;
 • atbalstām un veicinām jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
 • piedalāmies starptautiskās jaunatnes sabiedriskajās akcijās;
 • pārstāvam jauniešu intereses citās biedrībās, nodibinājumos, personu apvienībās, valsts un pašvaldību iestādēs;
 • piedalāmies Latvijas valsts un Eiropas Savienības rīcībpolitikas veidošanā.