Atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jaunatnes politika balstās uz septiņiem principiem:

  1. līdzdalības princips;
  2. informācijas pieejamības princips;
  3. vienlīdzīgu iespēju princips;
  4. jauniešu interešu ievērošanas princips;
  5. labvēlīgu ekonomisko priekšnosacījumu princips;
  6. jauniešu integrācijas princips;
  7. mobilitātes un starptautiskās sadarbības princips.

Jaunatnes politika ir visās valsts politikas jomās īstenojamu mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, ko īsteno dažādas valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes atbilstoši savai kompetencei, kā arī jaunatnes organizācijas un citas fiziskas vai juridiskas personas. Jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā līdzdarbojas arī paši jaunieši.

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni plānošana un īstenošana. Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības plāno vietējo darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumentus (piemēram, darba ar jaunatni stratēģija). Būtiski, ka arī vietējie jaunieši līdzdarbojas šāda dokumenta izstrādē, iesakot savas idejas pašvaldības jaunatnes politikas vīzijai, prioritātēm vai uzdevumiem, kas ilgtermiņā pa tiešo ietekmēs jauniešu ikdienu un viņu aktivitātes pašvaldībā.