Pieaugušo izglītība Latvijā ir svarīgs process, kas piedāvā iespējas iegūt jaunas zināšanas, prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām un personīgajām interesēm. Tas ir saistīts ar cilvēku motivāciju atgriezties izglītības procesā pēc sākotnējās izglītības pabeigšanas vai pārtraukšanas, lai paplašinātu savas zināšanas un uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū un/vai personīgajā attīstībā.

Pieaugušo izglītība balstās uz 8 mūžizglītības kompetencēm  →

8 mūžizglītības kompetences

Kā darbojas pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība ir personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū.

Pieaugušo izglītības veidošanā sadarbojas nacionāla, reģionāla, pašvaldību līmeņa iestādes un izglītības sniedzēji.

Pieaugušo izglītībai ir trīs galvenie uzdevumi. Tai:

  • jāpalīdz pieaugušajiem būt pieprasītiem darba tirgū;
  • jāsekmē viņu iekļaušanos sabiedrībā un pilsonisko līdzdalību;
  • jānodrošina personības attīstības iespējas.

Pieaugušo izglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvieno neformālo mācīšanos ar formālo izglītību, attīsta iedzimtas spējas līdztekus jaunām kompetencēm.

Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA)

https://www.viaa.gov.lv/lv/pieaugusajiem

Valsts Izglītības Attīstības Aģentūra (VIAA) ir iesaistījusies dažādos projektos, piemēram, Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide". Šajā projektā tiek veicināta nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, dodot iespēju iesaistīties mācībās un izmantot ES budžetu kā katalizatoru, lai piesaistītu publiskos un privātos ieguldījumus prasmju veidošanai.

Eiropas Pieaugušo Mācīšanās Elektroniskā Platforma (EPALE)

https://epale.ec.europa.eu/lv

EPALE ir starptautiska, pieaugušo izglītībai veltīta informācijas platforma 26 Eiropas valstu valodās. Tajā ir pieejama aktuāla informācija par pieaugušo izglītību Eiropā, tostarp labas prakses apmaiņa, partneru meklēšanas iespējas un informācija par rīkiem un metodēm

Izglītības un Zinātnes Ministrija

http://muzizglitiba.gov.lv/

https://www.izm.gov.lv/lv/pieauguso-izglitiba

Izglītības un Zinātnes Ministrija ir iesaistījusies dažādos projektos, kas veicina pieaugušo izglītību un kompetenču attīstību. Ministrija ir atbalstījusi projektus, kas veicina nodarbināto personu profesionālo kompetenču pilnveidi un sniedz iespējas iesaistīties mācībās, lai uzlabotu savu konkurētspēju darba tirgū.