AIZKRAUKLES JAUNIEŠU DOME


http://aizkrauklesjauniesudome.mozello.lv/ 

2018.gada 25.oktobra Aizkraukles novada domes sēdē   tika pieņemts lēmums par Aizkraukles novada Jauniešu domes izveidošanu.
Aizkraukles novada Jauniešu dome ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Aizkraukles novada jaunieši, lai nodrošinātu Aizkraukles jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Aizkraukles novada domei.

Aizkraukles novada Jauniešu domes mērķis ir : veicināt jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Jauniešu domes uzdevumi:

 • izzināt, pētīt un analizēt jauniešu intereses un problēmas Aizkraukles novadā;
 • izskatīt ierosinājumus un priekšlikumus, kas saistīti ar jauniešu interesēm un jauniešu vajadzību īstenošanu apvienību un pagasta teritorijā, izskatīšanai Jauniešu domes sēdēs un Aizkraukles novada Jaunatnes lietu komisijā;
 • veidot vidi, kurā tiek identificēti un risināti novada jauniešiem aktuālie jautājumi;
 • motivēt jauniešus iesaistīties un būt aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem;
 • veicināt novada jauniešu iesaisti jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentu, tajā skaitā jaunatnes politikas programmas izstrādē;
 • sadarbojoties ar jaunatnes jomas darbiniekiem Aizkraukles novadā, izstrādāt Jauniešu domes darba plānu kalendārā gada griezumā, nodrošinot lietderīgu brīvā laika un neformālās izglītības aktivitāšu pieejamību administratīvajā teritorijā;
 • sadarboties ar pašvaldību, skolēnu pašpārvaldēm un citām Jauniešu domēm Latvijā, dažādām starpnozaru institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citu organizāciju pārstāvjiem Latvijā un pasaulē jaunatnes jomas jautājumos;
 • veicināt jauniešu iniciatīvu dalībai projektos, kas saistīti ar jauniešiem aktuālajiem jautājumiem, īstenošanā un finansējuma piesaistē, informēt jauniešus par piedāvātajām projektu iespējām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;
 • pārstāvēt Jauniešu domes viedokli vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
 • iesaistīt Aizkraukles novada jauniešus brīvprātīgā darba veikšanā;
 • informēt Aizkraukles novada jauniešus un sabiedrību par jaunatnes jomas aktualitātēm, sagatavojot un publicējot būtiskāko informāciju Aizkraukles novada mājaslapā, ar jaunatnes jomu saistīto iestāžu mājaslapās un sociālajos tīklos.

Sociālie tīkl